Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Uitgeverij de Onderdelengids BV


Artikel 1 Begripsomschrijving

Onder “uitgever” zal in deze voorwaarden worden verstaan: Uitgeverij de Onderdelengids BV
Onder “opdrachtgever” zal worden verstaan: de wederpartij van de uitgever die opdracht geeft tot het betaling/plaatsen van een advertentie. En onder “blad”, “adresboek”, “gids”,“ exemplaar” of “website” wordt verstaan: het medium waarin of waarop de betreffende advertentie vermelding zal worden geplaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Lid 1. De uitgever aanvaardt opdracht niet dan onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden worden geacht ongeldig te zijn, tenzij zulks uitdrukkelijk op schrift werd overeengekomen.
 • Lid 2. Aanvullende afspraken maken alleen dan deel van de overeenkomst uit indien ze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanvaarding van de opdracht

 • Lid 1. De uitgever behoudt zich het recht voor een advertentieopdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. Deze weigering dient evenwel onverwijld na de contractsluiting door de uitgever aan de opdrachtgever te worden meegedeeld.
 • Lid 2. De opdrachtgever wordt geacht noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend een verbod tot plaatsing van concurrerende advertenties te hebben bedongen.
 • Lid 3. Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van de uitgever. De uitgever verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. Bij het uitvoeren van een adviesopdracht verplicht de uitgever zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van opdrachtgever.
 • Lid 4. Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands zijn.

Artikel 4 Advertentiemateriaal en wijzigingen

 • Lid 1. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de tijdige (digitale) aanlevering van materiaal zoals: teksten, foto’s, logo’s en andere materialen. Een en ander dient door de opdrachtgever bij of uiterlijk binnen één week na de opdrachtverlening, tijdig, aan de uitgever te zijn overhandigd.
 • Lid 2. Tekstveranderingen kunnen alleen na overleg met de uitgever worden opgenomen. De meerkosten hiervoor zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 • Lid 3. Laat de opdrachtgever na binnen voornoemde termijn de materialen aan de uitgever te verstrekken, dan is de opdrachtgever niettemin verplicht diens betalingsverplichting na te komen.
 • Lid 4. Algemeen binnen de uitgeverswereld aanvaarde principes ter zake van de inhoud of de vorm van het aan te leveren werk worden geacht deel uit te maken van onderhavige overeenkomst.
 • Lid 5. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de door hem opgegeven tekst, foto’s, logo’s en andere materialen. De vormgeving van de advertentie geschiedt naar het inzicht van de uitgever, tenzij bij de opdrachtverlening schriftelijk anders werd overeengekomen.
 • Lid 6. Indien de opdrachtgever advertentiemateriaal, al dan niet digitaal, aan de uitgever verstrekt, verleent de opdrachtgever jegens de uitgever de garantie dat op het aangeleverde materiaal geen rechten van derden rusten zoals bijvoorbeeld een auteurs-, merk- of modelrecht. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen het gebruik van het verstrekte advertentiemateriaal is de uitgever zonder meer gerechtigd terstond de uitvoering van de advertentieopdracht te staken en betaling van het overeengekomen bedrag benevens schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever zal de uitgever onvoorwaardelijk voor aanspraken van derden (terzake van inbreuk op hun rechten door bijvoorbeeld verveelvoudiging of publicatie) te vrijwaren. De uitgever kan nimmer door de opdrachtgever in vrijwaring worden geroepen.
 • Lid 7. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste weergave van door de opdrachtgever telefonisch, telegrafische, danwel op vergelijkbare wijze opgegeven veranderingen.

Artikel 5 De plaatsing
De uitgever bepaalt waar in het uit te geven werk de advertentie wordt geplaatst. Dit is alleen anders indien daarover tevoren tussen partijen schriftelijk overeenstemming is bereikt.

Artikel 6 Drukproeven

 • Lid 1. De uitgever zal voor alle opgegeven bedrijfsvermeldingen en advertenties voor het drukken van de uitgave drukproeven aan de opdrachtgever doen toekomen. De opdrachtgever dient de drukproeven uiterlijk binnen vijf dagen na na verzending aan de uitgever te retourneren, hetzij ondertekend voor akkoord met betrekking tot de inhoud en de vormgeving, hetzij voorzien van de nodige correcties en wijzigingen.
 • Lid 2. Wanneer de uitgever de drukproeven niet binnen de gestelde termijn terugontvangt, of deze terugontvangt zonder ondertekening voor akkoord en zonder correcties of wijzigingen dan gaat de uitgever er zonder meer vanuit dat de drukproef correct is en aldus in de gids opgenomen kan worden. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de goedgekeurde of aldus beschouwde drukproeven.
 • Lid 3. De kosten van de wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering van de advertenties voor verdere plaatsingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Verschijningstijdstip

 • Lid 1. Indien de uitgever tegenover de opdrachtgever een dag noemt waarop, of een termijn waarbinnen, de plaatsing van de advertentie zal zijn overgegaan, zal een dergelijke vermelding niet bindend zijn en slechts als streefdatum mogen worden aangemerkt. Bij overschrijding van die datum of termijn treden geen wijzigingen in de bestaande rechten en verplichtingen van beide partijen in.
 • Lid 2. Indien de plaatsing van advertenties voor een bepaalde periode wordt overeengekomen, wordt de overeenkomst automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk 30 dagen voor het einde van de overeenkomst schriftelijk aangetekend is opgezegd.

Artikel 8 Bewijsexemplaren
Een bewijsexemplaar wordt de opdrachtgever slechts tegen betaling van de prijs uitgegeven exemplaar verstrekt. Wel kan de opdrachtgever aanspraak maken op een kopie van de geplaatste advertentie.

Artikel 9 Onherroepelijkheid van de opdracht

 • Lid 1. Eenmaal door de opdrachtgever verleende opdracht tot het plaatsen van een advertentie, kan door hem nimmer eenzijdig worden geannuleerd en verplicht hem tot nakoming van zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst.
 • Lid 2. Indien de opdrachtgever de opdracht wenst te annuleren, kan zulks enkel met de schriftelijke instemming van de uitgever   en is hij niettemin 50% van het orderbedrag verschuldigd jegens de uitgever. Dit is alleen anders indien de werkelijke schade voor de uitgever hoger is. In dat geval dient de opdrachtgever de werkelijke schade aan de uitgever te vergoeden.
 • Lid 3. Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op het plaatsen van advertenties.

Artikel 10 Schadevergoeding

 • Lid 1. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding ter zake van druk- of zetfout, en evenmin, voor het achterwege blijven van opname in één of meerdere rubrieken. Ingeval van niet-plaatsing is de opdrachtgever, voor zover de niet-plaatsing niet aan hem te wijten is, noch voor zijn risico komt, niet verplicht tot betaling van het bedrag dat voor de vermelding was overeengekomen.
 • Lid 2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting uit een andere overeenkomst tussen hem en de opdrachtgever vanwege het feit dat in de onderhavige overeenkomst (al dan niet door toedoen van de uitgever) een fout in de uitvoering is geslopen.
 • Lid 3. De uitgever is slechts aansprakelijk vor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de uitgever voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Lid 4. De uitgever is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door derde(n) toegebrachte schade.

Artikel 11 De prijs en de betaling

 • Lid 1. Als standaard contractprijzen gelden de op de voorzijde van het opdrachtformulier vermelde prijzen. Betaling van die prijzen dient binnen acht dagen na opdrachtverlening te zijn geschied. Overschrijding van die termijn doet de opdrachtgever automatisch (dus zonder ingebrekestelling door de uitgever) in verzuim zijn, hetgeen de uitgever gerechtigd tot (buiten)gerechtelijke inning van de vordering. De kosten die daarmee verband houden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat deze ter keuze van de uitgever minimaal 200 Euro of 50% van de contractsom zullen zijn. Bovendien is de opdrachtgever voor de tijd dat hij in verzuim is een vertragingsrente van één procent per maand over het openstaande bedrag verschuldigd.
 • Lid 2. De opdrachtgever kan alleen dan aanspraak maken op een speciale prijs indien zulks door de uitgever (of diens vertegenwoordiger) bij de opdrachtverlening op de orderbon werd vermeld. In dergelijke gevallen dient betalen van het overeengekomen (lagere) bedrag evenwel op het moment van de contractsluiting te geschieden. Blijft onmiddellijke betaling achterwege, dan is de normale contractprijs verschuldigd volgens de voorwaarden van het vorige lid.
 • Lid 3. De uitgever is bevoegd iedere door de uitgever aan opdrachtgever te leveren prestatie op te schorten tot er voldoening van het opengevallen bedrag door opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 • Lid 4. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over het door de uitgever geleverde werk, dient hij zijn bezwaren binnen dertig dagen na eerste verschijning van de uitgave schriftelijk en onder bijvoeging van bewijsstukken aan de uitgever mede te delen. Indien de opdrachtgever echter reeds voor het verschijnen van de uitgave niet tevreden is over het door de uitgever geleverde werk dient opdrachtgever deze op voormelde wijze zulks kenbaar te maken aan de uitgever. Laat opdrachtgever zulks na, dan vervalt zijn recht om zich op die klacht(en) te beroepen tegenover de uitgever.
 • Lid 5. De opdrachtgever komt nimmer het recht toe zijn betalingsverplichting op te schorten, derhalve ook niet ingeval van een klachtmelding.

Artikel 12 Geschillen

 • Lid 1. Alle geschillen tussen de uitgever en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 • Lid 2. Alle geschillen tussen de uitgever en opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.